SURAT KUASA

PENERIMA BEASISWA KABUPATEN JEMBRANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

            Nama               : Rian Adi Pranata

NIM                 : 201010070311047

Alamat           : Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab. Jembrana

 Melalui surat ini telah memberikan kuasa pengambilan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jembrana, dikarenakan yang bersangkutan, Nama : Rian Adi Pranata mengalami halangan (kuliah di luar daerah), oleh karena itu memberikan kuasa kepada :

            Nama               : Sri Gundari

Alamat            : Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab. Jembrana

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat digunakan sebagaimana  mestinya

Malang, 28 November 2012

Penerima Kuasa                                                                       Pemberi Kuasa

Sri Gundari                                                                              Rian Adi Pranata